You searched for:
Language > Persian
Type > Sermons

1 – 20 of 43

 1. در جستجوی شادی! ثمرۀ جستجو: مسیح!

  John Piper

 2. خدا برای ما، یا برای خودش؟

  John Piper

 3. کلمه جسم گردید

  John Piper

 4. پیغام پر از قدرت و پر از رحمتِ رومیان ۱-‏۸

  John Piper

 5. وقف دعا باشید

  John Piper

 6. خشنودی خدا در پسرش

  John Piper

 7. چیزهای شگفت‌انگیز از کلامت

  John Piper

 8. عیسی پایانِ انحصارگراییِ قومی و نژادی است

  John Piper

 9. از قبل شناخته شده، از پیش معین گشته، و به شباهت مسیح درآمده

  John Piper

 10. خدا پسر خود را دریغ نداشت

  John Piper

 11. آموزۀ برگزیدگی، از چشم‌انداز خدمت شبانی

  John Piper

 12. شغل شما، خدمت شما

  John Piper

 13. قدوس قدوس قدوس، یهوه صبایوت

  John Piper

 14. دستان یکدیگر را در خدا قوت بخشیم

  John Piper

 15. ایشان را مرد و زن آفرید؛ ایشان را در تصویر خدا آفرید

  John Piper

 16. اقتدار و ماهیت عطیۀ نبوت

  John Piper

 17. خوانده شده برای رنج و زحمت، و وجد و شادی: تا هدف از زحمات مسیح را به انجام رسانیم

  John Piper

 18. خوانده شده برای رنج و زحمت، و وجد و شادی: تا مسیح را به دست آوریم

  John Piper

 19. خوانده شده برای رنج و زحمت، و وجد و شادی: جهت قدوسیت و امید

  John Piper

 20. خوانده شده برای رنج و زحمت، و وجد و شادی: جهت بار جاودانی جلال

  John Piper