You searched for:
Language > persian
Type > Sermons

1 – 20 of 43

 1. در جستجوی شادی! ثمرۀ جستجو: مسیح!
  John Piper
 2. خشنودی خدا در پسرش
  John Piper
 3. پیغام پر از قدرت و پر از رحمتِ رومیان ۱-‏۸
  John Piper
 4. وقف دعا باشید
  John Piper
 5. آموزۀ برگزیدگی، از چشم‌انداز خدمت شبانی
  John Piper
 6. شغل شما، خدمت شما
  John Piper
 7. دستان یکدیگر را در خدا قوت بخشیم
  John Piper
 8. ایشان را مرد و زن آفرید؛ ایشان را در تصویر خدا آفرید
  John Piper
 9. برقرار ماندن با فیض مقتدرانه – تا همیشه
  John Piper
 10. امنیت ابدی، عملکرد دسته‌جمعی
  John Piper
 11. چرا عیسی کشته شد؛ و دوباره از مردگان برخیزانیده گشت؟
  John Piper
 12. چرا، و چگونه شام خداوند را برگزار می‌نماییم؟
  John Piper
 13. در تولد تازه، چه روی می‌دهد؟ (بخش اول)
  John Piper
 14. در تولد تازه، چه روی می‌دهد؟ (بخش دوم)
  John Piper
 15. در دشوارترین زمانها، پدر و مادری امیدوار باشیم
  John Piper
 16. ازدواج: نمایش فیض خدا، فیضی که بر عهد خود پایبند است
  John Piper
 17. ارادۀ خدا چیست؛ و چگونه به آن پی ببریم؟
  John Piper
 18. خدا به وسیلۀ انجیل، ما را قوت می‌بخشد
  John Piper
 19. کلمه جسم گردید
  John Piper
 20. خدا برای ما، یا برای خودش؟
  John Piper