என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும், ஜீவனுள்ளதுமான தேவவசனத்தினாலே மறுபடியும் ஜெநிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்

John Piper


Desiring God

Celebrating the truth that God is most glorified in us when we are most satisfied in him, we exist to produce and distribute resources that spread a passion for the supremacy of God in all things for the joy of all peoples through Jesus Christ.