பிசாசின் கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கே தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டார்

நாம் ஏன் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும்? பாகம் 3

John Piper


Desiring God

Celebrating the truth that God is most glorified in us when we are most satisfied in him, we exist to produce and distribute resources that spread a passion for the supremacy of God in all things for the joy of all peoples through Jesus Christ.