Vår tids tolerans är i sig själv intolerant

| June 10, 2017


Begreppet tolerans genomgår en förändring, och med de nya definitionerna har formen på toleransen själv förändrats. Även om ett par saker kan sägas till den nyare definitionens fördel, är den krassa verkligheten den att vår tids nya tolerans i sig själv är intolerant. Den är blind för sina egna tillkortakommanden eftersom den felaktigt anser sig ha det moraliska övertaget; den får inte ifrågasättas eftersom den blivit en del av Västvärldens plausibilitetsstruktur. Än värre är denna nya tolerans en samhällsfara och helt klart intellektuellt försvagande. Även det goda den vill uppnå kan uppnås bättre på andra sätt.

Låt oss börja med ordböcker. I Oxford English Dictionary, är den första betydelsen av verbet “to tolerate” (tolerera) “Att respektera (andras trosuppfattningar, seder, etc.) utan att nödvändigtvis hålla med eller sympatisera. 3. att stå ut med; tåla: han tolererar sin svåger. 4. inom medicin, att ha tolerans mot (ett visst läkemedel, etc.).” Även den datorbaserade ordboken Encarta listar “GODTA EXISTENSEN AV OLIKA ÅSIKTER att erkänna andras rätt att ha andra trosuppfattningar eller seder utan att försöka förtrycka dem.” Så långt är allt gott och väl: alla dessa definitioner är eniga. När vi går över till Encartas behandling av det motsvarande substantivet “tolerance” (tolerans) sker…


To read the rest of this article, visit http://www.thegospelcoalition.org/sv/article/var-tids-tolerans-aer-i-sig-sjaelv-intolerant.