You searched for:
Language > persian
Type > Sermons

1 – 20 of 43

 1. در جستجوی شادی! ثمرۀ جستجو: مسیح!
  John Piper
 2. خدا برای ما، یا برای خودش؟
  John Piper
 3. کلمه جسم گردید
  John Piper
 4. پیغام پر از قدرت و پر از رحمتِ رومیان ۱-‏۸
  John Piper
 5. وقف دعا باشید
  John Piper
 6. خشنودی خدا در پسرش
  John Piper
 7. چیزهای شگفت‌انگیز از کلامت
  John Piper
 8. عیسی پایانِ انحصارگراییِ قومی و نژادی است
  John Piper
 9. آموزۀ برگزیدگی، از چشم‌انداز خدمت شبانی
  John Piper
 10. خدا پسر خود را دریغ نداشت
  John Piper
 11. از قبل شناخته شده، از پیش معین گشته، و به شباهت مسیح درآمده
  John Piper
 12. قدوس قدوس قدوس، یهوه صبایوت
  John Piper
 13. شغل شما، خدمت شما
  John Piper
 14. ایشان را مرد و زن آفرید؛ ایشان را در تصویر خدا آفرید
  John Piper
 15. دستان یکدیگر را در خدا قوت بخشیم
  John Piper
 16. خوانده شده برای رنج و زحمت، و وجد و شادی: تا هدف از زحمات مسیح را به انجام رسانیم
  John Piper
 17. خوانده شده برای رنج و زحمت، و وجد و شادی: جهت بار جاودانی جلال
  John Piper
 18. خوانده شده برای رنج و زحمت، و وجد و شادی: جهت قدوسیت و امید
  John Piper
 19. خوانده شده برای رنج و زحمت، و وجد و شادی: تا مسیح را به دست آوریم
  John Piper
 20. اقتدار و ماهیت عطیۀ نبوت
  John Piper